Regulamin sklepu internetowego

Pasieka Koniczynka

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.pasieka-koniczynka.pl (dalej jako: Pasieka Koniczynka lub sklep internetowy Pasieka Koniczynka) składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin niniejszy nie określa zasad przeprowadzanych przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji ani zasad prowadzenia polityki lojalnościowej (karty stałego klienta, ulgi, zniżki itp.).
 3. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego Pasieka Koniczynka jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient Pasieka Koniczynka oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jego treścią.

§2

DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych – Pasieka Koniczynka z siedzibą w Kawęczynie 42, 39-308 Wadowice Górne: NIP: 8171817887.
 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu.
 3. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie sklepu internetowego Pasieka Koniczynka dla celów potwierdzenia swojej tożsamości.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego Pasieka Koniczynka, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 5. Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka.
 6. Login – identyfikator Klienta w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka.
 7. Towar – rzecz lub prawo, które może by przedmiotem sprzedaży w ofercie Pasieka Koniczynka.
 8. Użytkownik – każda osoba znajdująca się w systemie sprzedaży online Pasieka Koniczynka.
 9. Zamówienie – zamówienie na towar/towary złożone przez zarejestrowanego Klienta w systemie Pasieka Koniczynka.
 10. Czas realizacji zamówienia czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.
 11. Dokument sprzedaży – rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub Paragonu.
 12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Forma płatności sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia.
 14. Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia.
 15. Informacja informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.


§3

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka umożliwia Klientowi:
 • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 • składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 • tworzenie listy zakupów;
 • przeglądanie historii zamówień;
 • zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 1. W celu rejestracji w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres zamieszkania, a w przypadku rejestracji konta na firmę: dane firmy (nazwę firmy, adres firmy, NIP). Klient najpóźniej w momencie składania pierwszego zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Pasieka Koniczynka, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 3. Rejestracja w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego Pasieka Koniczynka są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Pasieka Koniczynka umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i  usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. Każdy Klient Pasieka Koniczynka może w dowolnym czasie usunąć własne konto, wysyłając e-mail o treści: ,,Proszę o usunięcie konta: _______” (wskazać nazwę zarejestrowanego Klienta). Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna być wysłana z adresu związanego z kontem Klienta, które zarejestrowany Klient chce usunąć z bazy serwisu Pasieka Koniczynka. Wszelkie maile dotyczące usunięcia konta danego Klienta powinny być wysłane na adres e mail: kontakt@pasiekakoniczynka.pl. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Pasieka Koniczynka o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.


§4

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 
Pasieka Koniczynka

 1. Możliwość korzystania z usług sklepu internetowego Pasieka Koniczynka posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.
 1. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
 2. Klient sklepu internetowego Pasieka Koniczynka zobowiązany jest do korzystania z usług sklepu internetowego Pasieka Koniczynka w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Klient sklepu internetowego Pasieka Koniczynka nie może: a) wykorzystywać sklepu internetowego Pasieka Koniczynka do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu b) promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na stronie internetowej Pasieka Koniczynka adresów innych sklepów internetowych, a także reklamować lub promować własną działalność c) wpływać negatywnie na funkcjonowanie sklepu internetowego Pasieka Koniczynka, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie sklepu internetowego Pasieka Koniczynka lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej d) podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na innych Klientów, a także działa na szkodę Klientów, Administratorów lub innych podmiotów trzecich.
 1. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.


§5

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze sklepu internetowego Pasieka Koniczynka, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka), przetwarzane są przez Pasieka Koniczynka, posiadająca numery: NIP: 8171817887,  (administrator danych osobowych).
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Pasieka Koniczynka, które wymagają podania danych osobowych. Pasieka Koniczynka, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 ust. 1 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego Pasieka Koniczynka w zakładce Polityka prywatności.  


§6

SZCZEGÓŁY TOWARÓW

 1. Pasieka Koniczynka zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej Pasieka Koniczynka mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez Pasieka Koniczynka.
 2. Wymiary produktów oferowanych przez Pasieka Koniczynka, takie jak: długość, szerokość, średnice produktów lub otworów w określonych produktach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów opisanych produktów o około 5% (słownie: pięć procent), co jest wynikiem specyfiki produktów i ich rozmiarów.


§7

CENY I PODATKI

 1. Ceny towarów oferowanych przez Pasieka Koniczynka są cenami brutto, zawierają należne podatki.
 2. Ceną za zakup dokonany w Pasieka Koniczynka, która wiąże Klienta jest cena towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego Pasieka Koniczynka powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.


§8

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Krok 1

Płatność za złożone zamówienie – Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w chwili zaksięgowania przez Pasieka Koniczynka wpłaty na kwotę opiewającą na 100% wartości ceny zamówienia.

Krok 2

Udokumentowanie wpłaty – Pasieka Koniczynka po odnotowaniu uregulowania należności za zamówienie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w formie prawnie przewidzianej.


§9

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia Pasieka Koniczynka przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem Pasieka Koniczynka o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 3. Na stronie internetowej Pasieka Koniczynka wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową z Pasieka Koniczynka poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, Pasieka Koniczynka wykonuje obowiązki informacyjne, w tym, m.in. te wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia Pasieka Koniczynka, oznaczenia Pasieka Koniczynka, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Pasieka Koniczynka dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.
 6. Pasieka Koniczynka zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Pasieka Koniczynka faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez Pasieka Koniczynka zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.
 8. Jeżeli Pasieka Koniczynka nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.


§10

WYSYŁKA TOWARU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.
 2. System Pasieka Koniczynka automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.
 3. Pasieka Koniczynka informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez system Pasieka Koniczynka (gdy realny koszt dostawy Towaru, wynikający z cennika firmy kurierskiej zostanie zmieniony lub naliczony w inny sposób niż ten dokonany przez system Pasieka Koniczynka) ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel Pasieka Koniczynka skontaktuje się każdorazowo z Klientem Pasieka Koniczynka (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.
 4. Po wysłaniu przez Pasieka Koniczynka, zakupionych towarów, Klient otrzyma wiadomość e-mail z szczegółami złożonego zamówienia, w tym rodzajem zamówionego Towaru oraz jego ceną wraz z kosztami przesyłki. Po wysłaniu przez Pasieka Koniczynka zamówionego przez Klienta Towaru, Klient otrzyma informację o jego wysłaniu na podany przez Klienta adres.
 5. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym wpłynęły środki na konto Firmy do dnia przekazania zamówienia firmie kurierskiej: od 1 – 3 dni roboczych.
 6. Czas wysyłki firmą kurierską: od 1 do 3 dni roboczych.
 7. Po przyjęciu zamówienia i wysłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca czeka 5 dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Kupującego poczytane jako odstąpienie od umowy.
 8. Pasieka Koniczynka informuje, iż w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz w okresie Walentynek, Dnia Kobiet i Black Friday (Czarny Piątek) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, co związane jest z dużą liczbą składanych w tych okresach zamówień.


§11

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupującemu służy prawo wyboru formy dostawy towaru i formy płatności za ten towar wraz z dostawą. Informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę form płatności, znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „dostawa i zwroty”. Wyboru formy płatności Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedawca akceptują następujące formy płatności:

– płatność kartą płatniczą, kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Kupujący za pomocą karty płatniczej, kredytowej dokonuje zapłaty za ten towar, zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;

– płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

Pasieka Koniczynka

Numer Konta: 24858900060220089164680001

 1. Koszt, termin oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.


§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klientowi, będącemu konsumentem lub osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy zawarli z Pasieka Koniczynka umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podawania przyczyn. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Celem zrealizowania ww. uprawnienia konsument lub osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa do Pasieka Koniczynka oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu
 1. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w § 12 ust. 1 Regulaminu, konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązana jest do zwrotu wypełnionego załącznika nr 1, towaru w stanie nienaruszonym oraz dokumentu zakupu, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję w sklepie Pasieka Koniczynka  do Pasieka Koniczynka pod następujący adres: Pasieka Koniczynka, Kawęczyn 42, 39-308 Wadowice Górne.
 1. Pasieka Koniczynka zwraca Konsumentowi lub osobie fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wszystkie dokonane przez ww. osoby płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub osoby fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Pasieka Koniczynka.
 3. Pasieka Koniczynka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta lub osobę fizyczną, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez ww. osoby dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Pasieka Koniczynka dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od Pasieka Koniczynka.
 5. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§13

REKLAMACJE

 1. Pasieka Koniczynka odpowiada wobec Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@pasiekakoniczynka.pl jednocześnie wypełniając formularz reklamacyjny lub wypełniając go po zalogowaniu do konta klienta.
 3. Pasieka Koniczynka ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o dalszym trybie postępowania.
 1. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Pasieka Koniczynka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla ww. osób wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Pasieka Koniczynka albo Pasieka Koniczynka nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zamiast zaproponowanego przez Pasieka Koniczynka usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez ww. osoby jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Pasieka Koniczynka.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Pasieka Koniczynka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Pasieka Koniczynka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 4. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Pasieka Koniczynka. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy Pasieka Koniczynka dokonuje zwrotu poniesionych przez ww. osoby niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do Pasieka Koniczynka niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 5. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Pasieka Koniczynka zwraca uiszczoną przez Konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z Pasieka Koniczynka bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do ww. osoby poniesione koszty dostarczenia Towaru do Pasieka Koniczynka oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj.  na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową za pomocą, której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
 7. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 8. Odpowiedzialność Pasieka Koniczynka względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależnego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona wyłącznie do przypadków winy umyślnej Pasieka Koniczynka.
 9. Reklamacje uwzględniane będą mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od Pasieka Koniczynka.

§14

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Pasieka Koniczynka oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Pasieka Koniczynka. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „?” > „?” > „?” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Strona główna” > „?” > „?” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.

§15

WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


§16

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Pasieka Koniczynka, której przedmiotem są usługi świadczone przez Pasieka Koniczynka na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pasieka Koniczynka w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy Pasieka Koniczynka do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Pasieka Koniczynka. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
 2. Pasieka Koniczynka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
 • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego Pasieka Koniczynka w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego Pasieka Koniczynka;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 • przeciwdziałanie nadużyciom;
 • poprawa obsługi Klientów;
 • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego Pasieka Koniczynka.
 1. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka. O zmianie regulaminu GIORRE poinformuje poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie internetowym Pasieka Koniczynka (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.
 3. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Klienta a Pasieka Koniczynka, dotyczące świadczenia usług przez Pasieka Koniczynka, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Pasieka Koniczynka. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.